Naudojimosi OPTIMUS MONITUS taisyklės

 1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
  1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine svetaine http://optimusmonitus.lt   (toliau – OPTIMUS MONITUS) pagrindines sąlygas.
  2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) ir Svetainės valdytojo. Taisyklės paaiškina, kaip naudotis OPTIMUS MONITUS. Naudodamiesi OPTIMUS MONITUS, Jūs įsipareigojate laikytis Taisyklių. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami OPTIMUS MONITUS Jums reikšmingus veiksmus. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite OPTIMUS MONITUS, o jei esate prisiregistravęs – panaikinkite savo registraciją.
  3. Naudojimasis OPTIMUS MONITUS šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi OPTIMUS MONITUS. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti OPTIMUS MONITUS, įskaitant, bet neapsiribojant OPTIMUS MONITUS informacijos skaitymą, peržiūrą, dalyvavimą OPTIMUS MONITUS renginiuose, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
  4. Dalis OPTIMUS MONITUS teikiamų Paslaugų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra nurodytos OPTIMUS MONITUS, taip pat konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias mokamas užmokestis.
  5. Svetainės valdytojas vienašališkai gali keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma OPTIMUS MONITUS svetainėje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojatės OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis OPTIMUS MONITUS ir panaikinti savo registraciją.
 2. Bendrosios sąlygos
  1. Vartotojai OPTIMUS MONITUS gali peržiūrėti, ieškoti, išsaugoti su aplinkosauga susijusią informaciją, dalyvauti OPTIMUS MONITUS organizuojamuose renginiuose, (toliau – Turinys) bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2. Vartotojai OPTIMUS MONITUS gali naudotis tik profesiniais ir (ar) asmeniniais tikslais, OPTIMUS MONITUS, Paslaugos ir (ar) Turinys, negali būti naudojami konkuruojančiai veiklai vykdyti. Svetainės valdytojo konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie:

a) kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su informacijos apie aplinkosauga (publikacijos, konsultacijos, išaiškinimai),

b) užsiima bet kokio pobūdžio konsultacijomis ir edukacija aplinkosaugos klausimais,

c) su tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Svetainės valdytojas turi teisę nurodyti Vartotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Vartotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Svetainės valdytojo konkurentais.

 1. Svetainės valdytojas stengiasi tiekti kokybišką ir aktualų Turinį, informuoti Vartotojus apie aplinkosaugos naujoves, tačiau OPTIMUS MONITUS siūlomas Turinys negali būti laikomas individualia konsultacija, profesiniu patarimu ar sprendimo siūlymu konkrečiai situacijai išspręsti. Turinys yra pagalbinė medžiaga Vartotojui priimant jam reikšmingus sprendimus. Bet kokius sprendimus, net ir paremtus Turiniu, Vartotojas priima savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
 2. OPTIMUS MONITUS gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Svetainės valdytojas neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką.
 3. OPTIMUS MONITUS ir (ar) Turinyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Tokios nuorodos yra pateikiamos tik Vartotojo patogumui. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš OPTIMUS MONITUS į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Vartotojas tai daro savo rizika. Svetainės valdytojas siūlo Vartotojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Svetainės valdytojas neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.
 4. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, į OPTIMUS MONITUS, Paslaugas ir (ar) visą Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti OPTIMUS MONITUS, Paslaugas ir (ar) Turinį, priklauso Svetainės valdytojui arba Svetainės valdytojas teisėtai juo naudojasi.
 5. Draudžiamas bet koks Vartotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas OPTIMUS MONITUS Turinio ir (ar) intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Svetainės valdytojo leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių. Šis apribojimas netaikomas Turiniui, kurį Svetainės valdytojas leidžia atsisiųsti ar kitaip išsisaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir Turinys naudojamas OPTIMUS MONITUS nustatyta tvarka ir OPTIMUS MONITUS nurodytiems tikslams.
 6. Vartotojas sutinka, kad jo OPTIMUS MONITUS pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų OPTIMUS MONITUS duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Svetainės valdytojo ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką. Nei Svetainės valdytojas, nei kita trečioji šalis, naudodama tokį turinį, nebus įpareigoti mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. Svetainės valdytojas turi teisę panaudoti nuasmenintą Vartotojo informaciją ar Vartotojo pateiktus atsiliepimus apie OPTIMUS MONITUS, OPTIMUS MONITUS reklamos tikslais.
 7. Naudodamasis OPTIMUS MONITUS ar Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į OPTIMUS MONITUS, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Svetainės valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
  1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
  2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
  3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.
 8. Registracija ir prisijungimo duomenys
  1. OPTIMUS MONITUS gali naudotis tiek registruoti, tiek ir neregistruoti Vartotojai, tačiau esminis Turinys yra prieinamas tik Registruotiems vartotojams. Registracija OPTIMUS MONITUS yra nemokama, tačiau dalis Paslaugų yra Mokamos paslaugos. Vartotojo registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į OPTIMUS MONITUS esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais OPTIMUS MONITUS nurodytais būdais. Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, viena Vartotojo paskyra gali naudotis tik vienas fizinis asmuo. Šios sąvokos yra paaiškintos Žodynėlyje.
  2. Registruodamasis Vartotojas privalo:
   1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
   2. Saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie tokių duomenų praradimą, galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Svetainės valdytojas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Vartotojui;
  3. Vartotojas sutinka, kad OPTIMUS MONITUS po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys), būtų prieinami kitiems Vartotojams. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.
 9. Vartotojo teisės ir pareigos
  1. Vartotojas turi teisę naudotis OPTIMUS MONITUS, jo funkcionalumais, Paslaugomis ir Turiniu Taisyklių nustatyta tvarka. Vartotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Svetainės valdytojo ir (ar) kitų asmenų teisių. Vartotojas pats atsako už bet kokius naudojimosi OPTIMUS MONITUS veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes.
  2. Naudojimasis OPTIMUS MONITUS reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie OPTIMUS MONITUS techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat OPTIMUS MONITUS veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Svetainės valdytojo duomenų pakeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra informuoti apie esminius OPTIMUS MONITUS pokyčius ir jie nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Vartotojui.
  3. Naudojantis OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:
   1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Svetainės valdytojo galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis;
   2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti kurie galėtų pakenkti Svetainės valdytojui, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą;
   3. Naudoti OPTIMUS MONITUS ir (ar) bet kokį jo turinį, su OPTIMUS MONITUS ir (ar) Svetainės valdytoju konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Svetainės valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus;
   4. Naudoti OPTIMUS MONITUS nepageidaujamos informacijos, įskaitant bet neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui ir pan.
   5. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią informaciją ir (ar) nuorodas į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją;
   6. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo darbuotojais, atstovais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   7. Naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti OPTIMUS MONITUS duomenis, Turinį ir (ar) Paslaugas, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai OPTIMUS MONITUS funkcionalumai, taip pat skirtas žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų OPTIMUS MONITUS, rezultatams pagerinti;
   8. Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti OPTIMUS MONITUS komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims;
   9. Pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių OPTIMUS MONITUS Turinio kopijų, OPTIMUS MONITUS Turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti OPTIMUS MONITUS turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš OPTIMUS MONITUS parsisiųstame dokumente;
   10. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius OPTIMUS MONITUS Vartotojų veiksmus;
  4. Naudodamasis OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis Vartotojas patvirtina, kad jis:
   1. Yra veiksnus fizinis asmuo;
   2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
   3. Supranta, jog pasinaudojus OPTIMUS MONITUS esančiais mokamais pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles;
   4. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Svetainės valdytojas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
   5. Supranta ir sutinka, kad Svetainės valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis.
  5. Vartotojui pažeidus Taisykles, Svetainės valdytojas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes naudotis Mokesčiu SUFLERIU ir (ar) Paslaugomis. Svetainės valdytojas vienašališkai spręs apie Taisyklių pažeidimus.
  6. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis OPTIMUS MONITUS, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis OPTIMUS MONITUS nurodytu būdu.
  7. Panaikinus Vartotojo Registraciją dėl bet kokių priežasčių (įskaitant ir atvejus, kai Registraciją panaikina pats Vartotojas), jis neteks galimybės naudotis OPTIMUS MONITUS, o jo Registracijos paskyroje esanti informacija, bus panaikinta.
 10. Svetainės valdytojo teisės ir pareigos
  1. Svetainės valdytojas gali bet kada nepranešęs Vartotojui:
   1. Keisti OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį Turinio, OPTIMUS MONITUS funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Vartotojas. Svetainės valdytojas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui;
   2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į OPTIMUS MONITUS ir (ar) naudotis OPTIMUS MONITUS ar jos dalimis, Turiniu, Paslaugomis;
   3. Vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, Svetainės valdytojas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų;
   4. Profilaktinių ir (ar) Techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie OPTIMUS MONITUS, Turinio ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu OPTIMUS MONITUS;
   5. Visiškai nutraukti OPTIMUS MONITUS veikimą.
  2. Svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į OPTIMUS MONITUS, pakeitimu, panaikinimu, Vartotojo Prisijungimo duomenų panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti OPTIMUS MONITUS, konkretaus IP adreso blokavimu jei:
   1. Vartotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;
   2. Vartotojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Svetainės valdytojo nuomone, netinkamai elgiasi;
   3. Svetainės valdytojo nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) OPTIMUS MONITUS atnaujinimo darbai;
   4. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Svetainės valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   6. Svetainės valdytojas įtaria, kad Vartotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų OPTIMUS MONITUS naudotojų saugumui;
   7. Vartotojas daro žalą Svetainės valdytojui įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo geram vardui ir (ar) reputacijai;
   8. Vartotojo elgesys ar OPTIMUS MONITUS laikoma, talpinama perduodama, platinama informacija, Svetainės valdytojo nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
   9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  3. Svetainės valdytojas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Svetainės valdytojas turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Vartotojo veiksmus OPTIMUS MONITUS, įskaitant Vartotojo informacijos stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant apsisaugoti nuo Taisyklių pažeidimų, teisės aktų draudžiamų (neteisėtų) veiksmų, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti. Svetainės valdytojas nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių informacijos, kurią Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis OPTIMUS MONITUS, Turiniu ir (ar) Paslaugomis.
  4. Svetainės valdytojas gali be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 11. Mokamos paslaugos
  1. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos po to, kai Vartotojas sumoka už Mokamas paslaugas OPTIMUS MONITUS nurodyta tvarka. Apmokėti už Paslaugas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima OPTIMUS MONITUS nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas užsakant Paslaugą. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Svetainės valdytojas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą. Vartotojui pareikalavus, Svetainės valdytojas pateiks tokį Paslaugų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Vartotojui. Mokamų paslaugų sąvoka įtraukia OPTIMUS MONITUS Abonementinį mokestį, renginį, transliaciją internetu, dokumentą, individualią konsultaciją, ir/arba kitą prekę ar paslaugą. Mokamas Turinys yra prieinamas įsigijus OPTIMUS MONITUS Abonementinę paslaugą. Ši sąvoką yra paaiškinta šiose  taisyklėse.
   1. Svetainės valdytojas suteikia galimybę OPTIMUS MONITUS Abonementinę paslaugą įsigyti fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Prenumeratą).
   2. Priklausomai nuo pasirinkto Abonentinio plano, Prenumerata gali sudaryti viena arba daugiau Abonentinių prieigų.
   3. Viena Abonentine prieiga gali naudotis tik vienas fizinis asmuo.
   4. Tuo atveju, kai Prenumeratą užsakantį juridinį asmenį atstovauja daugiau nei vienas fizinis asmuo (pvz. įmonė pageidauja, kad Abonementu naudotųsi keli jos darbuotojai), Svetainės valdytojas suteikia galimybę šiam juridiniam asmeniui įgyti papildomas Prenumeratos prieigas kiekvienam darbuotojui, už papildomą mokestį įtraukiant jas į šio juridinio asmens Prenumeratą. Norėdamas naudotis Prenumerata, kiekvienas juridinį asmenį atstovaujantis fizinis asmuo privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą Abonentinę prieigą.
   5. Svetainės valdytojas vadovaujasi sąžiningo naudojimosi principais. Esant pagrįstam įtarimui, kad Mokamomis paslaugomis naudojamasi nesilaikant šių Taisyklių ir/ar neteisėtai (ypatingai tais atvejais, kai vieno asmens Prenumeratos     prieiga naudojasi keli asmenys), Svetainės valdytojas turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui be išankstinio įspėjimo ir reikalauti užmokesčio už suteiktas papildomas Paslaugas.
  2. Svetainės valdytojas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Svetainės valdytojas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  3. Užmokestis už Paslaugas, kurių teikimas buvo sustabdytas dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.
 12. Atsakomybės ribojimas
  1. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už:
   1. OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Svetainės valdytojo kaltės, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.)ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi OPTIMUS MONITUS įskaitant bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Vartotojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą;
   2. Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis OPTIMUS MONITUS svetaine ir (ar) Paslaugomis bei Turiniu;
   3. Dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Vartotojui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinimas.
  2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad OPTIMUS MONITUS veikia principu „tokia, kokia yra“ ir „taip, kaip galima“, o Vartotojas OPTIMUS MONITUS naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už OPTIMUS MONITUS Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis.
  3. Jeigu pagal taikomus įstatymus Svetainės valdytojas atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Svetainės valdytojas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Svetainės valdytojo atsakomybė Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 20 (dvidešimties) Eur suma.
  4. Vartotojas yra atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti Svetainės valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Vartotojas netinkamai naudojasi OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainės valdytojui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi OPTIMUS MONITUS ir (ar) Paslaugomis.
  5. Vartotojas ir Svetainės valdytojas atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 13. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Svetainės valdytojui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba OPTIMUS MONITUS, Vartotojui – adresais, nurodytais registracijos paskyroje ar kitaip perduotais Svetainės valdytojui, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
  2. Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus 4 (keturioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Svetainės valdytojas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Svetainės valdytojo. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas Svetainės valdytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie informacijos Vartotojui išsiuntimą.
  3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo laiką.
  4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  5. Visi tarp Svetainės valdytojo ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Svetainės valdytojo buveinės vietą.
  6. Vartotojas – fizinis asmuo prašymą ar skundą dėl OPTIMUS MONITUS veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Svetainės valdytojui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu pagalba@optimusmonitus.lt . Nesutikdamas su Svetainės valdytojo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.