OPTIMUS MONITUS privatumo politika ir duomenų apsauga

 1. Įžanga
  1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindines privatumo sąlygas interneto svetainėje http://optimusmonitus.lt  (toliau – Svetainė).
  2. Svetainę tvarko ir administruoja UAB „Optimus monitus“.
  3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“, tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
  4. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant OPTIMUS MONITUS veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
  5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
  6. Perskaitę šį dokumentą, Jūs (toliau – Jūs arba Vartotojas) sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
  7. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant registraciją Svetainėje, taip pat naudojimąsi Svetainės paslaugomis (toliau – Paslaugos). Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine ir Paslaugomis.
  8. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ arba „Linkedin“ papildinius). Ši Privatumo politika neapima trečiųjų šalių svetainių, paslaugų ir turinio, todėl raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.
 2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
  1. Mes gauname Jūsų asmens duomenis šiais būdais:
   1. kai Jūs juos pateikiate mums (pvz. Jums registruojantis Svetainėje, Svetainės plėtiniuose, el. paštu arba telefonu);
   2. kai Jūs naudojatės Svetaine ar Paslaugomis (pvz. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir kt.);
   3. kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
  2. Jūs galite naudotis Svetaine nesuteikdamas apie save beveik jokių Asmens duomenų, tačiau tam, kad galėtumėte efektyviai naudotis Paslaugomis, Jums reikia prisiregistruoti ir pateikti tam tikrus Jūsų asmens duomenis.
  3. Registracijos metu ar vėliau pagal poreikį Jūs pateikiate Svetainėje prašomus pateikti asmens duomenis (pvz. savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą). Išsamų asmens duomenų, kuriuos mes prašome pateikti, sąrašą rasite registruodamiesi Svetainėje. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų. Jūs patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Jūs privalote papildyti ir (ar) pakeisti savo duomenis Svetainėje, jeigu jie pasikeičia.
  4. Kai Jūs naudojate Svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės ir Paslaugų turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.
  5. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, remdamiesi Jūsų pateiktais asmens duomenimis, mes galime surinkti duomenis apie Jūsų darbovietę (darbovietės pavadinimą, adresą, veiklos sritį ar kt.) ir šiuos duomenis sujungti su Jūsų pateiktais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises (žr. šios Privatumo politikos 3.1 punktą), Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.
  6. Jei Jūs registravotės Svetainėje, galite bet kada pašalinti savo asmens duomenis iš Svetainės, panaikindami savo registraciją (t.y. vartotojo paskyrą). Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu pagalba@optimusmonitus.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei mums kils abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. Panaikinti savo registraciją Svetainėje galite ir savo paskyroje. Jums pašalinus savo registraciją (paskyrą), mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos (žr. 7 skyrius) ir teisės aktų nustatytus atvejus.
  7. Jūsų asmens duomenis OPTIMUS MONITUS tvarko šiais tikslais:
   1. siekdami su Jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl Svetainės ir Paslaugų naudojimo;
   2. siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas Paslaugas;
   3. OPTIMUS MONITUS valdomos duomenų bazės administravimo tikslu;
   4. gavę Jūsų sutikimą – siekdami pateikti Jums OPTIMUS MONITUS paslaugų pasiūlymus, ir vykdydami reklamines akcijas (pvz. reklaminius žaidimus, viktorinas, konkursus);
   5. kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.
  8. OPTIMUS MONITUS Jūsų asmens duomenis apdoroja tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Asmens duomenų išrašai teikiami elektroniniu būdu (kitomis formomis teikiami esant poreikiui).
  9. Pateikdamas asmens duomenis Jūs suteikiate teisę OPTIMUS MONITUS valdyti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Privatumo politikoje.
  10. Mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens duomenis bendraujant laiškais ar telefonu, užsakymo ar Paslaugų teikimo metu, gaunant Paslaugas ar jau po Paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Svetainės renginiuose, apklausose, akcijose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju Jūs galite būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmens duomenų tvarkymui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir Jūs dar nesate tokio sutikimo davęs.
  11. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis OPTIMUS MONITUS:
   1. laikysis galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
   2. tvarkys Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
   3. rinks Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkys su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. imsis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
   5. laikys tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi
   6. neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
   7. užtikrins, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
   8. turi teisę perduoti asmens duomenis asmenims, kurie teikia įsiskolinimų administravimo (išieškojimo) paslaugas, užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, ir kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
 3. Jūsų teisės
  1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko OPTIMUS MONITUS;
   3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
   5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
   6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
   7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
   8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
  2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę galime nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
   1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
   2. valstybės saugumą ar gynybą;
   3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
   4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
   5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
   6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kontaktus tokiems prašymams teikti rasite čia: http://optimusmonitus.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
  5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos (žr. 7 skyrių) ir teisės aktų nustatytus atvejus.
  6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
 4. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros
  1. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome tiek neasmeninius duomenis (žr. 2.3 punktą), tiek Jūsų asmens duomenis
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime tik turėdami tam teisėtą pagrindą – Jūsų sutikimą.
  3. Šiuo tikslu tvarkome tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, lytį, darbovietę, pareigas, darbo veiklos sritį, dominančias temas, informaciją apie Jūsų naudojimąsi svetaine, naudojamas OPTIMUS MONITUS mokamas paslaugas ir pan. Organizuojant žaidimus ar reklamines akcijas gali būti tvarkomi ir kiti dalyvavimui žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinantys duomenys, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkysime tiek iš Jūsų gautus asmens duomenis, tiek ir šios Privatumo politikos nustatyta tvarka (pvz. 2.5 punktas) gautus duomenis.
  4. OPTIMUS MONITUS naudos Jūsų atsiliepimo turinį tiesioginės rinkodaros tikslais, neatskleidžiant atsiliepimą palikusio fizinio ar juridinio asmens tapatybės, jei paliksite atsiliepimą interneto svetainėje tam skirtoje formoje. Atsiliepimo turinys bus skelbiamas, siekiant atsižvelgti į vartotojų nuomones bei pastebėjimus. Atsiliepimo duomenys saugomi.
  5. Registruodamiesi Svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate OPTIMUS MONITUS Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jūs taip pat suteikiate leidimą OPTIMUS MONITUS  šiuo tikslu susisiekti su Jumis elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis. OPTIMUS MONITUS  gali derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Jums naujų Paslaugų ir kitų pasiūlymų.
  7. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
  8. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti.
  9. Tam Jūs galite atsiųsti mums prašymą elektroninio pašto adresu pagalba@optimusmonitus.lt.
  10. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  11. Mes pasistengsime kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo dienos, nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
  12. Jei Jūs savo asmens duomenis pateiksite socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“, ‚LinkedIn“ ir pan.), Jūs ir sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami OPTIMUS MONITUS  tiesioginės rinkodaros pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  13. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai (detaliau žiūrėkite 3.3 punktą).
 5. Asmens duomenų teikimas
  1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
  2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą (pavyzdžiui buhalterijos ar IT priežiūros  paslaugas teikiančios įmonės ir pan.), taip pat tiesioginę rinkodarą (pavyzdžiui siųsti naujienlaiškius, organizuoti žaidimus ir pan.). Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
 6. Slapukai ir jų naudojimas
  1. OPTIMUS MONITUS  renka informaciją apie Jus naudodamasis slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
  2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei naudotojas atvyko į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
  3. Slapukais gaunamą informaciją OPTIMUS MONITUS  naudoja šiais tikslais:
   1. kad Jums pakartotinai apsilankius Svetainėje, mes atpažintume Jus ir galėtume nukreipti į Jūsų paskyrą;
   2. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
   3. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
   4. Paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine bei Paslaugomis analizei;
   5. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
  4. OPTIMUS MONITUS  gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Paslaugomis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis.
  5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
   2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
   3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
   4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti Paslaugas ar kitą informacija, kurios galėtų Jus sudominti;
   5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
  6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama atskiroje lentelėje.
  7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
   1. neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
   2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs žymą „Sutinku“;
   3. išreikšdamas sutikimą registracijos Svetainėje metu.
  8. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus nuo jo davimo dienos.
  9. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
  10. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
 7. Asmens duomenų saugojimas
  1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
  2. Išskyrus tai, kas nurodyta 7.3 punkte, mes Jūsų asmens duomenis (įskaitant ir duomenis surinktus tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat susirašinėjimo su asmeniu metu) saugome ne ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo ar po to, kai registruotas vartotojas raštu ar automatiniu būdu atsisako Paslaugų išsiregistruodamas iš Svetainės.
  3. Jūsų asmens duomenis, kuriuos surinkame ar tvarkome siekdami su Jumis sudaryti ir vykdyti sutartį dėl Svetainės ir Paslaugų naudojimo, mes saugosime sutarties su Jumis galiojimo laikotarpiu ir dar 10 metų jam pasibaigus.
  4. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pavyzdžiui, paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
 8. Skundų nagrinėjimas
  1. Jei Jūs manote, kad OPTIMUS MONITUS  pažeidė Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises, įtvirtintas BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šioje Privatumo politikoje ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Jūsų asmens duomenų apsaugą, prašome kreiptis į mus el.paštu pagalba@optimusmonitus.lt .
  2. Skundą nagrinėsime tuo atveju, jei praėjo ne daugiau nei 30 dienų nuo tos dienos, kai Jūs sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių pažeidimą, tačiau bet kokiu atveju ne daugiau nei 180 dienų nuo pažeidimo padarymo dienos. Skunde prašome aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei detaliai aprašyti skundo pagrindą ir dalyką, aiškiai nurodyti reikalavimus. Skundą prašome rašyti lietuvių kalba. Anoniminius skundus galime atsisakyti nagrinėti.
  3. Jūsų skundą išnagrinėsime ir išsiųsime Jums atsakymą per 14 dienų skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos. Tuo atveju, jei skundui išnagrinėti reikalinga surinkti papildomą informaciją arba gauti informaciją iš kitų asmenų, mes galime šį terminą pratęsti iki 30 dienų. Tokiu atveju apie pratęstą terminą Jus informuosime.
  4. Mes pasiliekame teisę nenagrinėti Jūsų skundo, jei jis neatitinka šios Privatumo politikos 9.2 punkte nurodytų reikalavimų ir (ar) nėra susijęs su Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisėmis.
  5. Jei skundas neatitiks šios Privatumo politikos 9.2 punkte nurodytų reikalavimų, mes turime teisę paprašyti ištaisyti skundo trūkumus. Tokiu atveju atsakymo į skundą terminas bus sustabdytas iki tol, kol Jūs ištaisysite skundo trūkumus.
  6. Jei nagrinėjant Jūsų skundą mums prireiks papildomos informacijos, kurią turite Jūs, mes galime į Jus kreiptis prašydami pateikti tokią informaciją. Prašomą informaciją prašome pateikti kaip įmanoma greičiau. Atsakymo skundą terminas bus sustabdytas iki tol, kol Jūs pateiksite visą prašomą informaciją. Jei Jūs nepateiksite prašomos informacijos ir tai trukdys mums efektyviai išnagrinėti Jūsų skundą ar žymiai apsunkins nagrinėjimą, mes galime atsisakyti nagrinėti Jūsų skundą.
  7. Jūs bet kada galite atsiimti skundą pranešdami apie savo valią el.paštu pagalba@optimusmonitus.lt . Tokiu atveju mes jo nenagrinėsime, o jei jau pradėjome nagrinėti, nagrinėjimą nutrauksime.
  8. Jei nagrinėjant skundą mums kils abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
  9. Niekas šioje Privatumo politikoje neužkerta Jums kelio apskųsti mūsų veiksmus, tame tarpe ir išnagrinėjus skundą priimtus sprendimus (pvz. dalinį skundo patenkinimą, skundo atmetimą, atsisakymą nagrinėti skundą) teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Jūsų skundą išnagrinės Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 9. Baigiamosios nuostatos
  1. Svetainė gali būti naujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, o kai kurios funkcijos gali būti panaikintos. Atitinkamai gali būti keičiama ir ši Privatumo politika. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojatės Svetaine ar Paslaugomis, mes laikysime, kad Jūs esate tinkamai susipažinęs ir sutinkate su pakeitimais.
  2. Jeigu Jums kyla klausimų dėl šios Privatumo politikos, kviečiame susisiekti su mumis el. paštu pagalba@optimusmonitus.lt .