Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

IV SKYRIUS

IŠREGISTRAVIMO IŠ SĄVADO TVARKA

Sąvado subjektas išregistruojamas iš Sąvado šiais atvejais:

  • Sąvado subjektui bankrutavus ar jį likvidavus arba reorganizavus;
  • sąvado subjektui nustojus vykdyti visų gaminių, kurie nurodyti Prašyme Sąvado subjektui registruojantis Sąvade, tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai veiklą;
  • taisyklių 14.2 papunktyje nustatyta tvarka Sąvado subjektui per Agentūros nustatytą terminą nepatikslinus Sąvado duomenų.
  • sąvado subjektui dvejus kalendorinius metus iš eilės nepateikus metinių gaminių apskaitos ataskaitų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, nustatyta tvarka.